ProgramowaniePython

Programowanie w Python – poziom zaawansowany

Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  Kurs ten jest przeznaczony dla osób programujących w Pythonie które chciałyby pójść o krok dalej w tym języku –  z poziomu początkującego/średniozaawansowanego na zaawansowany/ekspercki. Zarówno osoby tworzące oprogramowanie w Pythonie jak i posługujące się nim do szeroko rozumianej analizy i przetwarzania danych, skorzystają z tego szkolenia. Skupia się on na współczesnych konceptach, narzędziach oraz praktykach które są kluczowe do tworzenia wydajnych, niezawodnych oraz łatwych w utrzymaniu rozwiązań wykorzystując Python’a.

  Osoby posiadające podstawową wiedzę i umiejętności związane z Python’em powinny bez problemu  zrozumieć treści kursu. Dla osób które dopiero zaczynają programować w Python’ie może być konieczne wykonanie pewnej dodatkowej pracy wstępnej.

  Zawartość tego kursu pokrywa zaawansowane i nowe funkcjonalności dostępne w wersji 3.9 Python’a.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  • Software developers
  • Web developers
  • Data Scientists
  • Analitycy wykorzystujący Python
  • Naukowcy

  Czego się nauczę?

  Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

  • Znał sposoby na tworzenie odpornego kodu na błędy
  • Znał dobre praktyki tworzenia kodu w Python
  • Potrafił tworzyć moduły I pakietować je
  • Potrafił tworzyć dokumentacje dla tworzonych rozwiązań
  • Potrafił korzystać z  zaawansowanych narzędzi i obiektów w Python wykorzystywanych do tworzenia wydajnego kodu
  • Znał zaawansowane aspekty programowania obiektowego w Python
  • Potrafił tworzyć wydajne oprogramowanie wykorzystujące m.in. przetwarzanie wieloprocesowe.
  1. Formatowanie kodu
  • PEP 8 – najpopularniejsze wytyczne stylu w Pythonie 
  • Horyzontalne i wertykalne spacjowanie 
  • Automatyczne formatowanie  
  2. Konwencje nazewnictwa
  • Case styles 
  • Nazewnictwo według PEP-8 
  • Odpowiednia długość nazw 
  3. Pythonowy sposób pisania kodu
  • Zen of Python
  • Czemu wcięcia są znaczące 
  • Łancuchy przypisań i porównań 
  4. Dokumentacja projektu
  • Komentowanie a dokumentowanie 
  • Docstrings – najpopularniejsze formaty, narzędzia do łatwego generowania 
  • Type hints a dokumentacja naszego kodu 
  • Automatyczne generowanie dokumentacji  
  5. Moduły
  • Koncepty planowania modułów 
  • Obiekty modułowe 
  • Instrukcje import i from – konsekwencje ich użycia 
  • Atrybuty obiektów 
  • Wbudowane moduły 
  • Dokumentacja modułów 
  • Ładowanie modułów 
  • Przeszukiwanie systemu pliku 
  • Główny program 
  • Ponowne ładowanie modułów 
  • Circular improts 
  • Skompilowany kod bitowy – folder __pycache__ 
  • Przestrzeń nazw modułu 
  • _X i __all__ – ukrywanie nazw przed zaimportowaniem 
  • Przyzwyczajanie się do nadchodzących zmian z modułem __future__ 
  6. Pakiety
  • Pakiety a moduły 
  • Importy względne i bezwzględne 
  • Pliki __init__.py 
  • Przestrzeń nazw pakietu 
  7. Tworzenie pakietów
  • PyPa – Python Packaging authority 
  • Techniczne wymogi i struktura katologu  
  • Zarządzanie zależnościami 
  • Dystrybucja pakietu za pomocą PyPI 
  • Instalacja pakietu lokalnie 
  8. Zarządzanie kodem
  • System kontroli wersji 
  • Praktyczne zastosowanie systemu kontroli wersji na przykładzie Git’a 
  • Rejestrowanie zmian w kodzie – tworzenie commitów 
  • Tworzenie różnych wersji projektu – branching 
  • Cofanie zmian  
  1. Wiadomości o błędach
  • Linter – narzędzie do analizy kodu pod kątem błędów 
  • Analizowanie tracebacks 
  • Szukanie dodatkowych informacji dotyczących błędów 
  2. Obsługa błędów
  • Najpopolarniejsze rodzaje błędów 
  • Instrukcje try/except/finally 
  • Zgłaszanie wyjątków – instrukcja raise 
  • Obiekty wyjątków 
  • Hierarchia wyjątków  
  • Efekty pojawienia się wyjątku 
  • Strategie sprawdzania wyjątku 
  3. Ostrzeżenia
  • Moduł warnings 
  • Kategorie ostrzeżeń 
  • Filtrowanie ostrzeżeń 
  • Generowanie ostrzeżeń 
  4. Testowanie kodu
  • Ogólne zasady testowania 
  • Rodzaje testów 
  • Moduł unittest 
  • Pakiet pytest 
  5. Rejestrowanie zdarzeń
  • Czemu warto rejestrować? 
  • Moduł logging 
  • Logger – metody, hierarchia obiektów 
  • Formatowanie rejestrowanych wiadomości 
  • Logging handlers 
  1. Obiekty wywoływalne
  • Typy wywoływalnych obiektów 
  • Metoda __call__ 
  • Wywoływalne operatory 
  • Moduł functools 
  • Funkcje jako obiekty pierwszej kategorii 
  2. Funkcje
  • Zakres nazw w Pythonie, rozsztyganie nazw 
  • Wyrażenia lambda 
  • Funkcje map, filter i reduce 
  • Parametry wejściowe 
  • Wartości zwrotne 
  • Funkcje rekursywne 
  • Podpowiedzi typów 
  • Pakiet mypy 
  3. Iterowalne, Iteratory i generatory
  • Iteratory 
  • Obiekty iterowalne 
  • Generatory 
  • Funkcje generujące 
  • Moduł Itertools 
  4. Collections
  • defaultDict
  • Counter
  • deque
  • namedtuple
  • UserString, UserDict i UserList
  5. Dekoratory i domknięcia
  • Wzorzec projektowy dekorator
  • Dekorowanie w Pythonie
  • De Dekorowanie funkcji przyjmującej argumenty
  • Zachowywanie informacji o dekorowanej funkcji
  • Łączenie dekoratorów
  • Dekoratory z argumentami
  • Domknięcia
  6. Menadżery kontekstu
  • PEP 343 – instrukcja with
  • Moduł Contextlib
  7. Data classes – klasy dedykowane do przechowywania danych
  • PEP 557 – Data classes 
  • Redukcja powtarzalnego kodu 
  • Integracja z pakietem Pandas 
  8. Trwałość i serializacja
  • Czym jest trwałość w kontekście programowania?
  • Serializacja – konwertowanie obiektu do bitów
  • „Dumping” i „loading” z:
  •  JSON
  •  YAML
  • Pickle
  9. Wyrażenie regularne – moduł re
  • Budowa wyrażeń regularnych
  • Pattern
  • Match
  • find i match
  1. Projektowanie zorientowane obiektowo
  • Analiza zorientowana obiektowo 
  • Klasa – definicja, deklarowanie klas 
  • Obiekt – definicja, tworzenie obiektów 
  • Atrybuty 
  • Metody 
  • Konstruktory klasy – metoda __init__ 
  • Kompozycja 
  2. Atrybuty
  • Class atributes i Instance attributes – różnice i właściwości 
  • Atrybut __dict__ 
  • Prywatne atrybuty 
  • Metody umożliwiające odczyt i modyfikacje prywatnych atrybutów 
  3. Metody
  • Dunder/Magic methods 
  • Metody klasy 
  • Metody statyczne 
  • Prywatne metody 
  4. Dziedziczenie – kiedy obiekty są podobne
  • Dziedziczenie klasy 
  • Przeciążanie  
  • Funkcja super 
  • Wielokrotne dziedziczenie 
  • MRO  
  1. Programowanie gniazd sieciowych
  • Czym są gniazda sieciowe?
  • Bieg zdarzeń w komunikacji pomiędzy gniazdami
  • Komunikacja klient-serwer
  • Implementacja serwera
  • Implementacja klienta
  • Przesyłanie złożonych obiektów za pomocą gniazd sieciowych
  2. Protokół HTTP
  • Zapytania czyli jak działa nasza przeglądarka internetowa
  • Odpowiedzi
  • Pobieranie danych z internetowy API
  • Zapamiętywanie odpowiedzi
  • Zabezpieczenia danych uwierzytelniających
  • REST API
  • Rodzaje zapytań
  • Poprawianie wydajności zapytań
  3. Flask
  • Wstęp do Flask
  • Definiowanie routes
  • Tworzenie API
  • Obsługiwanie zapytań różnego typu
  4. Bazy danych
  • Łączenie się zrelacyjnymi bazami i nierelacyjnymi
  • Wykonywanie zapytań z poziomu kodu
  • ORM – z SQLAlchemy
  1. Moduł Threading
  • Tworzenie i synchronizacja wątków
  • Semafory
  • GIL
  • Zastosowania wątków w Pythonie
  2. Moduł Multiprocessing
  • Procesy, kolejki i Locks
  • Process Pool
  • Wymiana informacji pomiędzy procesami
  3. Moduł ASYNCIO
  • Coroutines, Tasks
  • Queues
  • Pętla zdarzeń
  • Futures
  • Async HTTP requests