Statystyka

Statystyka to dziedzina matematyki zajmująca się zbieraniem, przetwarzaniem i interpretacją danych. Pozwala na tworzenie wniosków w oparciu o dane, co ułatwia zrozumienie tego, co się dzieje na rynku lub w społeczeństwie. Uczestnicy szkoleń poznają metody statystyczne oraz nauczą się przeprowadzać analizy przy wykorzystaniu narzędzi statystyki opisowej, wnioskowania statystycznego, modelu regresji oraz metod dekompozycji i prognozowania szeregów czasowych.

Dofinansowania

Sposoby finansowania kursów

Szkolenie można sfinansować na kilka sposobów – ze środków własnych lub za pomocą dofinansowań. Jeżeli nie możesz sobie pozwolić na sfinansowanie całego kursu samodzielnie, skorzystaj z dofinansowań ze środków publicznych lub unijnych. Oferują je dwie instytucje – PARP oraz Urząd Pracy

Ze środków własnych

Z dofinansowaniem z PARP-u

Z dofinansowaniem z Urzędu Pracy