Data SciencePython

Wykrywanie Anomalii z pomocą AI w Python

Nie pasuje Ci żaden termin? Napisz do nas!
Zapisz więcej osób

Taniej w grupie

 • 3 osoby - 10% zniżki
 • 4 osoby - 15% zniżki
 • 5 osób - 20% zniżki
 • 6 osób - 25% zniżki
 • 7 osób - 30% zniżki
 • O szkoleniu

  Wykrywanie anomalii dotyczy identyfikowania zdarzeń, które nie zgadzają się z powszechnym oczekiwaniem i odbiegają od norm. Z uwagi na charakter zjawisk rzadkich ich detekcja stanowi duże wyzwanie, a jej wynik znajduje odzwierciedlenie w wynikach biznesowych. Liczba nadużyć rośnie w ogromnym tempie w ostatnich latach. Wśród przykładów obszarów biznesu dotkniętych tym problemem należy przede wszystkim wymienić obszary cyberbezpieczeństwa czy sektora bankowego i ubezpieczeniowego przeciwdziałające nadużyciom w obszarze kredytowym czy ryzyka. Problem zjawisk rzadkich możemy też spotkać w branży medycznej, ochrony mienia czy przemyśle. Niezależnie od tego o jakiej branży mówimy, prezentowane na szkoleniu metody można wykorzystać do rozwiązania tych problemów.

  Proponowane szkolenie z wykrywania anomalii dostarcza uczestnikom zestaw nowych narzędzi w walce z wykrywaniem nadużyć i ich zapobieganiu. Zaangażowanie algorytmów sztucznej inteligencji stanowi przełom w tym obszarze pozwalając osiągnąć znacznie lepsze wyniki aniżeli w przypadku wykorzystania tradycyjnych metod. Podejście do rozwiązania problemu detekcji zjawisk rzadkich otwierają algorytmy maszynowego uczenia z szczególnym naciskiem na te dające najlepsze rezultaty. W dalszej części szkolenia uczestnicy poznają algorytmy deep learning bazujące na najnowszych konstrukcjach takich jak Autoencoder i  GAN. Algorytmy głębokiego uczenia (deep learning) dowiodły swojej wyższości w przypadku wielu zastosowań, w tym do wykrywania nadużyć. Dodatkowe aspekty takie jak zdolność do wykorzystania danych nieustrukturyzowanych w detekcji czy skalowalność na zbiorach typu big data zadecydowały o wykorzystaniu architektur głębokiego uczenia w tworzeniu detektorów nadużyć.

  Szkolenie prowadzone jest w sposób warsztatowy i nastawione w maksymalnym stopniu na praktykę. Uczestnicy szkolenia pracują z trenerem w środowisku Python i rozwiązują problemy detekcji anomalii w zróżnicowanych kontekstach. Dzięki praktycznemu podejściu uczestnicy mają okazję lepiej zrozumieć działanie poszczególnych algorytmów oraz poznać różne techniki przygotowania danych, oceny i walidacji algorytmów oraz ich tuningowania. Kończąc szkolenie uczestnicy dostają zestaw technik i metod przetestowanych na realnych problemach, które mogą z powodzeniem wykorzystać w pracy zawodowej i udoskonaleniu stosowanych narzędzi detekcji zjawisk rzadkich.

  Dla kogo jest to szkolenie?

  Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zajmujących się w codziennej pracy detekcją zjawisk rzadkich w branżach związanych z cyber bezpieczeństwem, bankowością, służbą zdrowia, zabezpieczeniem obiektów i przemyśle. W szczególności szkolenie kierujemy do:

  • Pracowników IT zajmujących się cyber bezpieczeństwem, wykrywaniem niebezpiecznego oprogramowania i fraudu
  • Data Scientist zajmujących się wykrywaniem fraudów, oceną ryzyka w bankach, ubezpieczeniach itp.
  • Analityków medycznych zajmujących się diagnozowaniem, radiologią, epidemiologią
  • Pracowników rozwijających oprogramowanie systemów bezpieczeństwa
  • Inżynierów w przemyśle zajmujących się kwestiami jakości produkcji

  Czego się nauczę?

  Po ukończeniu szkolenia:

  • Dowiesz się jak prawidłowo zdefiniować, a następnie wybrać odpowiednie metody do wykrywania anomalii
  • Nauczysz się wykorzystywać środowisko Python wraz z bibliotekami takimi jak pandas, scikit-learn, tensorflow, keras w wykrywaniu zjawisk rzadkich
  • Zrozumiesz istotę działania zaawansowanych metody sztucznej inteligencji stosowane w wykrywaniu zjawisk rzadkich
  • Poznasz najlepsze algorytmy maszynowego uczenia nadzorowane i nienadzorowane oraz sposoby ich odpowiedniej implementacji
  • Dowiesz się jak budować i tuningować algorytmy do wybranego problemu żeby uzyskiwać najlepsze wyniki
  • Poznasz sposoby ewaluacji modeli zarówno w podejściu nadzorowanym i nienadzorowanym
  • Nauczysz się tworzyć głębokie sieci neuronowe z pomocą keras do wykrywania anomalii
  • Poznasz metody Ensemble i dowiesz się jak połączyć różne algorytmy w celu zespołowego inteligentnego wykrywania zjawisk rzadkich
  • Dowiesz się jak wdrożyć algorytmy na produkcje zgodnie ze standardem CRISP-DM
  1. Wprowadzenie do maszynowego i głębokiego uczenia
  • Zalety i ograniczenia AI w analizie danych
  • Przejście do statystycznego do maszynowego uczenia
  • Rodzaje problemów: Supervised, Unsupervised Semi-Supervised i metody ich rozwiązania
  • Główne obszary w których wykorzystywane jest maszynowe uczenie
   • Regresja – Predykcja ciągłej zmiennej
   • Klasyfikacja
   • Segmentacja/Clustering
   • Wykrywanie Anomalii
  • Wybór algorytmu/modelu do danego problemu – Testowanie i Walidacja
  • CRISP-DM Proces eksploracji danych z wykorzystaniem algorytmów maszynowego uczenia
  • Rodzaje danych w maszynowym uczeniu – problemy i wyzwania
   • Dane ustrukturyzowane
   • Dane nieustrukturyzowane
   • Dane z etykietami, bez i częściowymi etykietami – jak to wpływ na wybór algorytmu
  2. Wprowadzenie do detekcji anomalii z perspektywy AI
  • Zacznijmy od zdefiniowania Anomalii
  • Gdzie wykrywamy anomalie – przykłady z różnych obszarów biznesu
  • Dlaczego detekcja anomalii staje się standardem w organizacji – wpływ anomalii na biznes
  • Metody sztucznej inteligencji w wykrywaniu anomalii
   • Metody probabilistyczne
   • Algorytmy stosowane w klasyfikacji
   • Algorytmy bazujące na podobieństwie i gęstości
   • Głębokie sieci neuronowe
   • Metody zespołowe (Ensemble) i łączenie różnych rozwiązań detekcji anomalii
  3. Przygotowanie danych na potrzeby wykrywania anomalii
  • Braki obserwacji – wykrywanie, imputacja, strategie usuwania – najlepsze praktyki i techniki
  • Normalizacja – Standaryzacja, MinMax normalizacja, Normalizacja odporna
  • Zmiana danych jakościowych – Przekodowanie etykiet, One-hot encoding, Embeddings
  4. Algorytmy nadzorowane – techniki walidacji i metryki
  • Interpretowalność vs odtworzenie wzorców trade-off
  • Przeuczenie i Bias – Variance trade-off
  • Podział na zbiór Train, Validation, Test–zapobieganie przeuczeniu w ML
  • Miary jakości klasyfikacji:
   • Accuracy
   • Confusion Matrix
   • ROC curve, AUC
   • Sensitivity and Specificity
   • Precision and Recall, F-measure
   • Matheews Correlation Coefficient
  • Miary jakości prognoz w regresji
   • RMSE, MAPE, MASE
  5. Algorytmy nadzorowane w detekcji anomalii
  • Algorytmy zespołowe
  • SVM
  • Boosting: XGBoost
  • Boosting: z reprezentacją nienadzorowaną XGBOD
  6. Algorytmy nienadzorowane w detekcji anomalii
  • Podejście modelowe
   • One-class Support Vector Machines
   • Deviation-based Outlier Detection
   • Modele regresyjne
  • Algorytmy bazując na odległości i gęstości rozkładu
   • Local Outlier Factor
   • Isolation Forest
   • K Nearest Neighbours
   • Local Correlation Integral
   • Connectivity based outlier factor
   • Mixture density
  • Algorytmy segmentacyjne
   • K-means clustering
   • Agglomerative clustering
   • Agglomerative and divisive methods
   • Density based approach
   • Fuzzy clustering
  • Metody Probabilistyczne
   • Fast Angle based algorithm
   • Stochastic outlier selection
  7. Algorytmy wykrywania anomalii w szeregach czasowych
  • Identyfikacja Anomalii w szeregu czasowym
  • Detekcja odstającej sekwencji
  • MUASD
  • SAXFR
  • Wykrywanie obserwacji odstającej w wielu szeregach czasowych
  8. Problem niezbilansowanych danych w klasyfikacji – rozwiązania problemu
  • Undersampling
  • Oversampling
  • SMOTE
  • Sample weighting
  9. Wprowadzenie do głębokiego uczenia(deep learning)
  • Przegląd architektur głębokich sieci neuronowych
  • Treningowanie głębokich sieci neuronowych
  • Parametry kontrolujące i sterujące sieciami
  • Funkcja straty, aktywująca, optymalizatory
  • Tuningowanie parametrów
  10. Autoencoder
  • Architektura sieci Autoencoder, encoder, decoder, latent representation
  • Inicjalizacja, funkcje aktywujące, strata
  • Błąd odtworzenia, punktacja outlierów
  • Klasyfikacja anomalii
  11. Variational Autoencoder
  • Latent distribution
  • Variational inference
  • Kullback – Leibler divergence
  • Reparametryzacja
  12. Generative Adversarial Active Learning
  • Idea Adversarial Feature Learning
  • Architektura sieci GAN: Generator, Discriminator Network,
  • Parametryzacja – strata
  • Architektury sieci GAN w detekcji anomalii
  13. Averaging outlier scores
  14. Feature Bootstrap Aggregating
  15. Average of Maximum
  16. Majority Voting