9 minut Czytania

Analityka HR – narzędzia, techniki i najlepsze praktyki

Współczesne zarządzanie zasobami ludzkimi nie może obejść się bez głębokiego zrozumienia analityki HR. To dziedzina, która wykracza poza tradycyjne metody zarządzania personelem, oferując narzędzia do przetwarzania danych i ich analizy w celu optymalizacji decyzji personalnych. Przetwarzanie i interpretacja danych Human Resources staje się nieocenionym narzędziem, które pomaga wyznaczać właściwy kierunek dla organizacji, a także optymalizować takie aspekty, jak płace, świadczenia, rekrutacja oraz retencja pracowników.

Niniejszy artykuł ma na celu wprowadzenie w świat analityki HR, zdefiniowanie jej znaczenia, omówienie kluczowych wskaźników wraz z praktycznymi przykładami ich zastosowania, przedstawienie najlepszych praktyk oraz wskazanie, jak efektywnie wykorzystać te narzędzia, aby ulepszyć funkcjonowanie firmy.

Czym jest analityka HR?

Najprościej mówiąc jest to proces analizowania danych związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w celu podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Technika ta obejmuje zbieranie, przetwarzanie i interpretację informacji dotyczących pracowników, tak, by zrozumieć i poprawić różne aspekty działalności organizacji. Wszystko to pozwala na ocenę efektywności praktyk personalnych, zrozumienie wzorców zatrudnienia, a także przewidywanie przyszłych trendów i potrzeb. Dzięki temu menedżerowie mogą lepiej zarządzać talentami, optymalizować koszty pracy, poprawiać satysfakcję i zaangażowanie pracowników oraz efektywniej reagować na zmieniające się warunki rynkowe.

Chociaż termin „analityka HR” jest powszechnie używany, coraz częściej w tym samym kontekście pojawia się również określenie „people analytics”. To obszar analiz, który wykorzystuje dane nie tylko z działu HR, ale również integruje informacje z innych obszarów organizacji, takich jak finanse, marketing czy statystyki klientów. People analytics skupia się na szeroko pojętym wpływie zasobów ludzkich na działalność całej firmy, oferując głębsze wglądy i umożliwiając podejmowanie decyzji na szerszą skalę. Przykładowo, analizując dane sprzedażowe w kontekście wyników pracowników, można identyfikować bezpośrednie powiązania między efektywnością pracy a rezultatami biznesowymi, co pozwala na bardziej strategiczne planowanie zasobów ludzkich oraz ich rozwoju.

Grafika przedstawiająca rozwór roli działu HR : od lewej rola operacyjna, dalej strategiczna i data - driven. Grafika nawiązuje do analityki HR

Znaczenie analityki HR

Trudno przecenić znaczenie tego rodzaju analizy w nowoczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi, a także jej wpływu na optymalizację wielu aspektów działalności organizacji.

 • Podjęcie lepszych decyzji biznesowych – dostarczone dane pozwalają podejmować, oparte na faktach, decyzje dotyczące zarządzania personelem. Dzięki analizie danych menedżerowie mogą przewidywać potrzeby kadrowe, zrozumieć, które inicjatywy HR przynoszą najlepsze wyniki, i identyfikować obszary wymagające poprawy.
 • Optymalizacja kosztów – lepsze zarządzanie kosztami związanymi z personelem, dzięki identyfikacji nieefektywnych procesów i wskazanie potencjalne oszczędności. Przykłady obejmują analizę kosztów nabycia talentów, koszty szkoleń oraz wskaźniki fluktuacji.
 • Poprawa efektywności rekrutacji – analityka może pomóc w zoptymalizowaniu procesów rekrutacyjnych, identyfikując najbardziej efektywne kanały pozyskiwania talentów oraz profile kandydatów, którzy najlepiej sprawdzają się na określonych stanowiskach. To może skrócić czas i koszty rekrutacji oraz zwiększyć jakość nowo zatrudnionych pracowników.
 • Zwiększenie zaangażowania i satysfakcji pracowników – poprzez regularne analizowanie danych na temat satysfakcji i zaangażowania pracowników, HR może wprowadzać zmiany, które poprawią morale i lojalność pracowników. Pozwala to na tworzenie bardziej produktywnego i stabilnego środowiska pracy.
 • Rozwój i retencja talentów – identyfikacja kluczowych talentów w organizacji oraz zrozumienie, co motywuje pracowników do pozostania w firmie. Analizując dane o ścieżkach kariery, programach rozwoju i preferencjach pracowników, firmy mogą lepiej planować inicjatywy związane z rozwojem zawodowym.
 • Przewidywanie i zarządzanie ryzykiem – analityka HR pozwala na identyfikację wzorców, które mogą wskazywać na potencjalne ryzyka, takie jak wysokie wskaźniki rotacji w kluczowych rolach lub problemy z zadowoleniem pracowników. Dzięki wcześniejszemu wykrywaniu tych zagrożeń, organizacje mogą szybciej reagować i minimalizować negatywne skutki.
 • Zgodność z przepisami prawa – monitorowanie i zapewnienie zgodności z różnymi przepisami prawnymi dotyczącymi zatrudnienia. Dzięki dokładnym analizom, firmy mogą uniknąć potencjalnych kar i zapewnić uczciwe traktowanie wszystkich pracowników.

Kluczowe wskaźniki analityki HR wraz z praktycznymi przykładami

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPIs) w analityce HR są niezbędne do oceny i monitorowania różnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi. Oto niektóre z najbardziej znaczących wskaźników, które organizacje stosują, wraz z praktycznymi przykładami ich zastosowania:

 • 1. Wskaźnik rotacji dobrowolnej i przymusowej.

Definicja: procent pracowników opuszczających organizację w określonym czasie.

Przykład: jeśli firma ma 100 pracowników na początku roku, a podczas roku odchodzi 10 pracowników, wskaźnik rotacji wynosi 10%. Analiza tego wskaźnika może wskazywać na problemy z zadowoleniem pracowników lub warunkami pracy, które wymagają interwencji.

 • 2. Przychód na pracownika.

Definicja: wskaźnik ten mierzy, ile przychodu generuje każdy pracownik firmy. Oblicza się go, dzieląc przychód firmy przez łączną liczbę zatrudnionych pracowników. Jest to kluczowe narzędzie do oceny efektywności generowania przychodów przez nowo zatrudnionych pracowników.

Przykład: jeżeli firma zatrudnia 100 pracowników i osiąga przychód 10 milionów złotych, przychód na pracownika wynosi 100 000 złotych.

 • 3. Wskaźnik zaangażowania pracowników.

Definicja: mierzy poziom zaangażowania pracowników w pracę i organizację.

Przykład: wyniki z przeprowadzonej ankiety zaangażowania pracowników wskazują, że 300 z 400 pracowników czuje się „bardzo zaangażowanych” lub „zaangażowanych”, co daje wskaźnik zaangażowania pracowników na poziomie 75%.

 • 4. Czas wypełnienia stanowiska.

Definicja: średni czas potrzebny do znalezienia i zatrudnienia nowego pracownika na dane stanowisko.

Przykład: jeśli firma ogłosiła wakat 1 marca, a proces rekrutacji zakończył się 20 kwietnia akceptacją oferty, czas na zapełnienie stanowiska wynosi 51 dni.

 • 5. Wskaźnik absencji.

Definicja: ten wskaźnik mierzy całkowitą liczbę dni nieobecności pracownika w pracy w określonym czasie, nie uwzględniając zatwierdzonego urlopu. Jest to ważna miara w branżach, gdzie często dochodzi do nieobecności, takich jak handel detaliczny.

Przykład: przy założeniu, że w czerwcu jest 20 możliwych dni roboczych, Jan pracował przez 14 z tych dni, będąc na urlopie przez kolejne 3 dni. Oznacza to, że pracował przez 14 z możliwych 17 dni, co daje wskaźnik absencji około 18%.

 • 6. Wskaźnik retencji.

Definicja: wskaźnik ten mierzy zdolność firmy do utrzymania pracowników. Oblicza się go dzieląc liczbę pracowników, którzy zdecydowali się pozostać w firmie przez określony czas, przez łączną liczbę pracowników w tym samym okresie.

Przykład: jeżeli firma miała 100 pracowników w zeszłym roku, a 85 zdecydowało się pozostać, wskaźnik retencji wynosi 85%.

 • 7. Wskaźnik akceptacji ofert pracy.

Definicja: wskaźnik ten mierzy efektywność zespołu rekrutacyjnego w przekonywaniu kandydatów do przyjęcia oferty pracy. Jest to stosunek liczby zaakceptowanych ofert pracy do liczby złożonych ofert.

Przykład: jeśli zespół rekrutacyjny otrzymał 10 akceptacji formalnych ofert pracy na 20 złożonych, wskaźnik akceptacji ofert wynosi 50%.

Najlepsze praktyki w zakresie analityki HR

Wprowadzenie najlepszych praktyk w zakresie analityki HR wymaga zrozumienia, że nie istnieje jednolity sposób na jej implementację. Kluczowym elementem jest znalezienie odpowiedniej równowagi między wyborem wskaźników a narzędziami, które są efektywne kosztowo i zapewniają najlepsze wglądy w aspekt ludzki biznesu. Nadmiar danych może być równie szkodliwy jak ich niedobór, a nadmierne inwestowanie w nadzór analityczny może obciążyć organizację nieproporcjonalnie do jej rozmiaru. Oto kilka najlepszych praktyk, które mogą pomóc w efektywnym wykorzystaniu analityki HR:

 • Wymaganie podejmowania decyzji opartych na danych. Jeżeli organizacja mierzy wskaźniki związane z personelem, powinna zachęcać i wspierać menedżerów w podejmowaniu decyzji opartych na tych danych. Włączenie tego podejścia do procesów rekrutacyjnych oraz ocen pracowniczych zmusza zespół do analizy danych i formułowania na ich podstawie rekomendacji.
 • Dobór odpowiednich narzędzi. Nie potrzeba wszystkich dostępnych narzędzi, aby lepiej zrozumieć wyniki pracy i samopoczucie pracowników. Wybór odpowiednich narzędzi zależy od tego, co i jak często potrzeba mierzyć. Wiele z nich może również zaoferować bardziej efektywne zarządzanie pewnymi aspektami biznesu, takimi jak oceny pracownicze.
 • Zadawanie pytań opartych na danych. Podczas spotkań z menedżerami ważne jest, aby zadawać pytania, które wymagają zrozumienia danych do udzielenia odpowiedzi. Na przykład pytanie o czas potrzebny na zatrudnienie osoby na ostatnio obsadzane stanowisko wymaga znajomości tego wskaźnika.
 • Przekształcanie danych w działanie. Nie ograniczaj się tylko do zbierania danych i raportowania. Aktywnie wykorzystuj zebrane informacje do działań. Kiedy dane sugerują konkretną akcję i wydaje się to sensowne dla biznesu, podejmij działanie i spraw, aby inwestycja biznesowa się opłacała.
 • Zyskanie zaangażowania liderów. Jeśli liderzy organizacji nie są przekonani do wykorzystania analityki HR jako ważnego elementu nadzoru nad zasobami ludzkimi, strategia ta prawdopodobnie się nie sprawdzi. Ważne jest, aby zyskać ich zaangażowanie i upewnić się, że na stałe włączą to narzędzie do swojej strategii zarządzania.
 • Zbieranie opinii. Mierzenie aspektów biznesu, które zależą całkowicie od ludzi, wymaga ciągłego pozyskiwania ich opinii. To kluczowe, aby móc dostosowywać i maksymalnie wykorzystywać procesy.

Rozumienie analityki HR jako procesu płynnego, który można dostosować i rozwijać z czasem, zwłaszcza w miarę zmian potrzeb ludzi i biznesu, jest istotne dla skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi.

Jak wykorzystać analitykę HR, aby ulepszyć swoją firmę?

Wykorzystanie analityki HR do ulepszania firmy staje się coraz bardziej powszechne wśród profesjonalistów HR oraz menedżerów biznesowych. Dzięki dogłębnej analizie danych o pracownikach, firmy mogą nie tylko lepiej zrozumieć i obsłużyć swoich pracowników, ale także skuteczniej zatrzymywać kluczowe talenty, zapobiegając ich przejęciu przez konkurencję. Zadowoleni pracownicy są mniej skłonni do szukania nowych możliwości poza firmą, co przekłada się na niższą rotację i większą stabilność zespołu.

Zbieranie i analizowanie danych HR to także doskonały sposób na oszczędności. Koszty związane z personelem często stanowią największe obciążenie finansowe dla firm, a lepsze zrozumienie tej części działalności może pomóc unikać niepotrzebnych wydatków. Analityka HR dostarcza wglądów, które pozwalają usprawnić procesy i podejmować lepsze decyzje, co skutkuje oszczędnością czasu i pieniędzy.

Dodatkowo, analityka osób przyczynia się do zwiększenia efektywności operacyjnej. Lepsze zrozumienie działania firmy z ludzkiej perspektywy umożliwia optymalizację i usprawnienie procesów. Najlepszym przykładem jest proces rekrutacji: jego usprawnienie pozwala na szybsze i bardziej efektywne zatrudnianie nowych pracowników, co nie tylko przynosi oszczędności, ale także wpływa pozytywnie na ogólną wydajność biznesu.